Pon, May 16, 2022
EU
O zoni

KOSA - poslovna zona

Zona mješovite namjene nalazi se na zaravni prema Općini Kistanje.¸Ukupna površina obuhvata Urbanističkog plana uređenja zone mješovite namjene «Kosa»,  Ićevo iznosi 32 ha. Pristup predmetnom prostoru omogućen je preko nerazvrstanih cesta koje su priključene na županijske ceste Ž-6246 (na sjeveru) i Ž-6074 (na jugozapadu).
Zapadno i južno od granica obuhvata urbanističkog plana proteže se vrijedno poljoprivredno tlo. Područje obuhvata UPU zone mješovite namjene «Kosa», Ićevo u smjeru sjever – jug iznosi 900 m, a u smjeru zapad – istok 540 m. Ukupna dužina granice područja obuhvata iznosi 2.415 m. Prosječna nadmorska visina na prostoru obuhvata iznosi 178 m – 230 m.Prema seizmičkoj karti područje obuhvata plana nalazi se u VIII. potresnoj zoni.

Urbanističkim planom uređenja zone mješovite namjene «Kosa», Ićevo obuhvaćen je sjeverni dio Grada Skradina, ukupne površine 32 ha, i to u prostoru  okruženom nerazvrstanim cestama koje su priključena na županijske prometnice Ž-6246, Ž-6074, a koje međusobno povezuje Ž-6075.
Najveći dio prostora unutar obuhvata plana je neizgrađen. Za područje obuhvata i neposredno oko njega karakteristični su spletovi infrastrukturnih koridora. Osnovni razvojni resurs promatranog područja je postojeća infrastruktura, te neposredna blizina naselja Rupe koje je po broju stanovnika najveće naselje na području Grada Skradina sa izrazitim odljevom radno sposobnog stanovništva u inozemstvo.

Može se konstatirati da je lokalitet za afirmaciju gospodarskih djelatnosti:

−    industrije i drugih proizvodnih djelatnosti
−    servisnih i uslužnih djelatnosti
−    skladišta
−    prodajnog prostora (prodajni saloni, robne kuće, diskonti i slični sadržaji)
−    uredskih i drugih poslovnih prostora
−    ugostiteljstva
−    komunalnih građevina i uređaja
−    stambene namjene
−    drugih sadržaja koji upotpunjuju sadržaj zone mješovite namjene pravilno odabran tim više što prostor ne zauzima površinu vrijednog obradivog tla.

Sveukupni obuhvat zone (po UPU) „Kosa“ iznosi 32 ha, površina za proizvodnu i poslovnu namjenu iznosi cca 22 ha od čega je trenutno slobodno 16.5 ha. Slobodne čestice zemljišta prikazane su na mapi i u tablici zelenom bojom. Zainteresiranim ulagačima napominjemo da je moguće spajati, ali i dijeliti čestice na…
Poduzetnička zona Kosa nalazi se u jednom od najatraktivnijih područja Hrvatske, u blizini Nacionalnog parka Krka, ali i jedne od najstarijih urbanih sredina s dugom gospodarskom i političkom tradicijom, grada Skradina, svega 8 km kilometara od autoputa. Smještena je na području naselja Ićevo, 10 km sjeverno od Grada Skradina. Mikrolokacija…
Poduzetnička zona Kosa je upravo u procesu dovršetka izgradnje cjelokupne potrebne infrastrukture kroz sredstva pretpristupnih fondova Europske unije. Ovom investicijom, Zona će biti opremljena svim ključnim sadržajima u skladu s najvišim standardima i potrebama Vaših poduzetničkih poduhvata, a sve to po iznimno povoljnim uvjetima. Ova infrastruktura uključuje kvalitetne lokalne i…
Ciljane skupine projekta uspostave Zone Kosa su: - mali i srednji poduzetnici i obrtnici koji su već ugovorili ili pokrenuli ulaganja u samu zonu i njihovi zaposlenici, - potencijalni novi zainteresirani ulagači i inicijatori poslovnih aktivnosti iz regije, ali i inozemstva - budući poduzetnici, obrtnici, ali i nezaposleni, radno sposobni…
Na prostoru obuhvata ovog plana na osnovu obaveza iz Prostornog plana uređenja Grada Skradina, te analizom postojećeg stanja određeni su oblici korištenja za zonu mješovite namjene «Kosa», Ićevo. Gotovo čitavo područje obuhvata ovog plana je neizgrađeno, ali je prostor mjestimično ispresijecan infrastrukturnim koridorima.Za čitav prostor obuhvata predviđen oblik korištenja i…