Pon, May 16, 2022
EU

Uvjeti poslovanja

 

 

 

Na prostoru obuhvata ovog plana na osnovu obaveza iz Prostornog plana uređenja Grada Skradina, te analizom postojećeg stanja određeni su oblici korištenja za zonu mješovite namjene «Kosa», Ićevo. Gotovo čitavo područje obuhvata ovog plana je neizgrađeno, ali je prostor mjestimično ispresijecan infrastrukturnim koridorima.
Za čitav prostor obuhvata predviđen oblik korištenja i planirana nova izgradnja moći će se realizirati nakon što se izvede planirana cestovna mreža s pratećom komunalnom infrastrukturom. Na prostorima obuhvata ovog plana koji su predviđeni za uređenje, javne zelene površine, športsko-rekreacijska zona i zona zaštitnog zelenila bit će izvedeni s planiranom namjenom.

Uvjeti i način gradnje
 
Unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja mješovite namjene «Kosa», Ićevo predviđene su različite namjene korištenja prostora.
U daljnjem tekstu navedeni su parametri gradnje za različitu namjenu, a u provedbenim odredbama detaljno su navedene veličine, sadržaji i način oblikovanja za sve građevine koje će se graditi na prostoru obuhvata:

S – stambena namjena
I – gospodarska namjena  - prizvodna
K – gospodarska namjena - poslovna zona
M - mješovita namjena (stambeno-poslovna)
Z – zaštitne zelene površine
IS – infrastrukturne površine
P – javno parkiralište

U proizvodnu namjenu spadaju proizvodni pogoni čiste industrije i poslovne građevine, servisni, obrtnički, zanatski i gospodarski pogoni, skladišta i servisi te ostale djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavajuo ostale funkcije i okoliš u naselju.
U poslovnu zonu spadaju poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, gradske robne kuće, proizvodnja bez negativnog utjecaja na okoliš, komunalno – servisni i prateći skladišni prostori.
U zoni mješovite namjene planira se izgradnja poslovnih ili stambenih objekata uz mogućnosti izvedbe i ostalih popratnih sadržaja unutar istovrsne zone prema Prostornom planu uređenja Grada Skradina.
U zoni zaštitnih zelenih površina predviđa se sadnja autohtonog raslinja. Unutar zaštitnih zelenih površina mogu se izvoditi dječja igrališta, trafostanice, udaljenog pretplatničkog stupa (UPS), te dvonamjensko sklonište uz uvjet da je potpuno ukopano, uz iznimku ulaza i izlaza.
U zoni javnog parkirališta planira se formiranje parkirališnog platoa sa označenim mjestima za osobne automobile. Uz sjeverozapadni rub parkirališnog platoa izvodi se jednosmjeran prilazni put maks. širine koridora 3 m, u svrhu prometovanja isključivo osobnih automobila.
Površine infrastrukturnih sustava su površine na kojima se mogu graditi komunalne građevine i uređaji i građevine infrastrukture na posebnim prostorima i građevnim česticama, te linijske i površinske građevine za promet. Planom je predviđeno formiranje cestovnih prometnica sa radijusima koji zadovoljavaju potrebe kretanja vatrogasnih vozila.
Na čitavom prostoru obuhvata ovog plana primjenjuje se način gradnje određen Prostornim planom uređenja Grada Skradina u smislu izgrađenosti parcela i zadanih visina građevina. Visine vijenca poslovnih građevina mogu biti iznimno i više ali samo u slučaju potrebe tehnološkog procesa.

 

 

 

Last modified on Utorak, 02 Srpanj 2013 18:01