Pon, May 16, 2022
EU

Infrastruktura

Poduzetnička zona Kosa je upravo u procesu dovršetka izgradnje cjelokupne potrebne infrastrukture kroz sredstva pretpristupnih fondova Europske unije. Ovom investicijom, Zona će biti opremljena svim ključnim sadržajima u skladu s najvišim standardima i potrebama Vaših poduzetničkih poduhvata, a sve to po iznimno povoljnim uvjetima. Ova infrastruktura uključuje kvalitetne lokalne i interne prometnice, sustavi odvodnje otpadnih i oborinskih voda, vodo- i elektro opskrbu, najsuvremeniju telekomunikacijsku, ali i poštansku infrastrukturu, te opskrbu plinom.

Prometnice
Geoprometna lokacija Zone Kosa je povoljna jer je Zona nerazvrstanim cestama priključena na županijske prometnice Ž-6246, Ž-6074, a koje međusobno povezuje županijska cesta Ž-6075. Cilj prostornog uređenja u odnosu na prometnu i komunalnu infrastrukturu je prvenstveno kompletiranje tj. izgradnja prometne mreže u smislu osiguranja potrebnih profila prometnica ili ulica radi racionalnog i funkcionalnog korištenja prostora. Poboljšanju će isto tako doprinijeti izgradnja svih planiranih vodova infrastrukture.

Sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda

Komunalno opremanje naselja ima za cilj poboljšanje uvjeta života i rada, ali i zaštitu prirodnih vrijednosti, odnosno okoliša, prvenstveno izvedbom sustava odvodnje koji bi trebali sačuvati kvalitetu postojećih vodotoka i podzemnih voda. Na lokaciji buduće zone mješovite namjene, kao i u širem okruženju, ne postoji sustav odvodnje. Sukladno tome, a radi karakteristika šireg područja, predviđa se izvesti razdjelni sustav odvodnje, pri čemu se predviđa i tretiranje oborinske vode sa parkirališnih površina prije ispusta u odvodni sustav ili recipijent. Oborinske vode sa krovova građevina mogu se ispustiti na okolni teren, ali samo na uređene zelene površine.

Vodoopskrba
Jugoistočnim dijelom zone mješovite namjene u smjeru sjeveroistok – jugozapad prolazi cjevovod Ø 100 mm. Isti je priključen na postojeći distribucijski cjevovod Ø 300 mm koji iz smjera naselja Rupe dolazi do granice obuhvata i predstavlja osnovu za planiranje vodoopskrbnog sustava i protupožarne zaštite zone mješovite namjene.

Elektroopskrba
Kroz prostor obuhvaćen UPU zone mješovite namjene «Kosa», Ićevo u smjeru sjeveroistok – jugozapad prolazi trasa 15 kV zračnog dalekovoda koji je osnova za planiranje energetskog sustava predmetnog područja. Unutar granica obuhvata izvedena je transformatorska stanica. Svi zahvati u prostoru izvest će se izvan zaštitnog koridora dalekovoda.

Plinoopskrba
Na području Grada Skradina, pa tako i na području buduće zone mješovite namjene, nije izveden plinski sustav, ali se izvedba istoga predviđa budući je i ta vrsta infrastrukture obuhvaćena Prostornim planom Šibensko – kninske županije.

Telekomunikacijska distribucija
Neposredno uz rubno područje granice obuhvata Zone Kosa, izvedena je najsuvremenija telekomunikacijska infrastruktura koja predstavlja osnovu za daljnji razvoj Zone.

Pošta
Za potrebe budućih korisnika zone mješovite namjene predviđa se koristiti postojeću jedinicu poštanske mreže budući se granica obuhvata “naslanja” na izgrađenu stambenu zonu naselja Ićevo.

 

 

 

Last modified on Četvrtak, 04 Srpanj 2013 19:41